AEC Interactive Book | Code Gears Co.,Ltd.

Previous Next 1 of 3

AEC Interactive Book


Flash

AEC Interactive Book เป็นอีบุ้คที่ให้ความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN EconomicCommunity หรือ AEC) มีทั้งหมด 10 ประเทศ คือ ประเทศไทย บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่าฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ซึ่งจัดทำออกมาในรูปแบบของ Web Flash เพื่อให้เด็กและบุคคลทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ ลักษณะของแต่ละประเทศให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

Close

Your are viewing this site using an old browser. this may display the site incorrectly.